X

Egemen Koyuncu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Egemen Koyuncu  (“Egemen Koyuncu”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve koruyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ofisleri, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Bunun yanında şirketimize ait işbu web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman Egemen Koyuncu, doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi vermeniz istenen yerlerde size dair kişisel bilgileri toplayabilir.

Egemen Koyuncu bu kişisel verileri sadece, ihtiyaç duyduğu amaçlara uygun olarak kullanır ve toplanan kişisel verilerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca korunmasını sağlar.

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket hizmet ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, hasta kayıtlarının ve tıbbi tedavi planlarının yapılması ve icrası, bilgilendirme ve randevu organizasyonu, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası işlemlerinin yürütülmesi, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verilerinizin işleme alınarak sizinle iletişime geçilmesi, tedavi süreçlerinin başlatılması ve yürütülmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, medikal verilerin ve hasta geçmişine ilişkin sağlık raporlarının talep üzerine ilgili taraflarla paylaşılması, iletişimin sürdürülmesi, tedavinin gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesi, aldığınız hizmetten duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, merkezlerimizle ilgili hizmetlerin, yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket merkezlerinin bina güvenliğinin sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; tıp merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; araştırma yapılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma, Şirket merkezlerinin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım, bakım, pazarlama ve istatistik hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek ve benzeri amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Egemen Koyuncu’ye ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; tıp merkezimizin sunduğu hizmetin ifası için işbirliği içinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla (teknik destek hizmeti sağlayan yazılım firmaları, ultrason cihazı hizmeti sunan firmanın yazılımı gibi tıbbi teşhis ve tanı hizmeti aldığımız firma vb.), Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler ve/veya tıp merkezimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler (daha detaylı bilgi için Hastanemize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Bunun yanında Egemen Koyuncu, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kurumları için öngördüğü yazılımları kullanmakta ve bu yazılımlar belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıda yer alan hakları haizsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimizin işlediği kişisel verilere ilişkin haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na www.egemenkoyuncu.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketimiz gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir.

Veri Sorumlusu:

Egemen Koyuncu  
Bağdat Caddesi Göztepe Mahallesi Camat Apartmanı No:185 Daire:3 Çiftehavuzlar – Kadıköy, 34730 İstanbul
Tel: +90 (532) 795 02 88
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no:
https://egemenkoyuncu.com

Egemen KoyuncuKişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 

 1. Amaç

Egemen Koyuncu(“Egemen Koyuncu”) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Egemen Koyuncu ve/veya Egemen Koyuncu’nin çalışanlarına, hastalarına, iş ortaklarına, yetkililerine, aday çalışanlarına, stajyerlerine, ziyaretçilerine, tedarikçilerine, işbirliği içinde çalıştığı kurumların/müşterilerinin/tedarikçilerinin çalışanlarına ve yetkililerine, üçüncü kişilere ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişilere (bundan sonra sayılan bu kişiler bir arada “İlgili Kişi” ya da “İlgili Kişiler” olarak alınacaktır) ait kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesine ve korunmasına özen gösteriyoruz.

İşbu Egemen Koyuncu’nin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), Merkezimizin faaliyetlerini yürütürken işleyeceği kişisel verilerin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve hukuka uygun olarak işlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanında Politika, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesinin bir politika haline getirilmesini ve İlgili Kişiler’i Merkezimizin işlediği kişisel veriler hakkında bilgilendirerek şeffaflığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Politika’da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Egemen Koyuncu olarak kişisel verileri aşağıdaki ilkeler ve kurallar çerçevesinde işliyoruz:

 • KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, Merkezimiz bünyesinde hem fiziki hem de elektronik ortamlarda doğru ve güncel olarak tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.
 • KVKK’nın 12. maddesinde düzenlenen gerekli idari ve teknik tedbirleri alınmaktadır.
 • İlgili Kişiler, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 10. maddelerine uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, İlgili Kişiler’in KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki hakları konusunda aydınlatılmakta ve bilgilendirilmektedir.
 • Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 5. maddeleri uyarınca gerekmesi halinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin İlgili Kişiler’in açık rızaları alınmaktadır.
 • Merkezimiz, KVKK’nın 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstermektedir.
 • Merkezimiz bünyesinde İlgili Kişiler’in KVKK’nın 11. maddesi kapsamında düzenlenen haklarını kullanabilmesi için gerekli yöntemler kurulmaktadır.
 • Merkezimiz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda yurtiçinde ya da yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmasında, mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranmaktadır.

KVKK’nın 7. maddesi ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Merkezimiz, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri re’sen ya da İlgili Kişinin talebi üzerine silmekte, yok etmekte ya da anonim hale getirmektedir. Bu kapsamda Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlamıştır.

 1. Kapsam

Politika, İlgili Kişiler’e ilişkin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

 1. Uygulama ve Yürürlük

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması öncelikle KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde düzenlenecektir. Mevzuat hükümleri zaman içinde değişikliğe uğrayabileceği için Merkezimiz zaman zaman Politika’da değişiklikler yaparak Politika’yı güncelleyebilir.

Egemen Koyuncu olarak yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, yürürlükteki mevzuatın uygulanacağını kabul ederiz.

Merkezimiz, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde uygun hareket etmek için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Egemen Koyuncu tarafından hazırlanan Politika, 15/10/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika Merkezimizin internet sitesinde www.egemenkoyuncu.com yayımlanır ve İlgili Kişiler’in talebi üzerine İlgili Kişiler’e de iletilir. Politika’nın Merkez genelinde uygulanmasından, KVK Kurulu sorumludur. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Güncelleme tablosu Ek – 2’de yer almaktadır.

 1. İlkelerimiz

Merkezimiz, kişisel verileri KVKK m. 4’te düzenlenen aşağıdaki ilkeler çerçevesinde işlemektedir.

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Merkezimiz; kişisel verilerin işlenmesinde dürüstlük kuralına, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmektedir. Kişisel veriler hiçbir şekilde İlgili Kişi’nin haberi olmaksızın toplanmamakta ve işlenmemektedir. Kişisel veriler, İlgili Kişi’ye karşı haksızlığa yol açacak şekilde ya da kişisel verilerin toplama amacı aşılarak kullanılmamaktadır. Kişisel veriler toplanma amacı ile ölçülü ve orantılı bir şekilde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Merkezimiz; İlgili Kişilerin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda İlgili Kişiler’in bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek sistemi oluşturmuştur.

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Merkezimizin dürüstlük kuralına uygun meşru amaçlar için kişisel veri işlemektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerin işlenmesi hukuku kapsamında hazırladığı hukuki metinlerde (açık rızalar, aydınlatmalar vb.) belirlilik ve açıklık ilkesine hassasiyet göstermektedir. Yalnızca konu uzmanlarının anlayabileceği hukuki ve teknik terminoloji yerine İlgili Kişi tarafından anlaşılabilecek şekilde açık ve net ifadeleri tercih etmektedir. Böylece İlgili Kişiler kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini kolayca anlayabilmektedir. Merkezimiz, İlgili Kişi’yi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği hakkında kişisel verilerin işlenmesi sırasında bilgilendirmektedir.

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Merkezimiz, yalnızca belirli ve geçerli bir amaç ile kişisel veri işlemekte, hiçbir şekilde kişisel verilerin işlenmesi esnasında mevcut olmayan fakat ilerde gerçekleşebileceği düşünülen amaçlarla kişisel veri işlememektedir. Örneğin, satış amacıyla işlediği kişisel verileri daha sonra pazarlama amacı için kullanmamakta, farklı amaçlar için kişisel veri işlenecekse İlgili Kişiler’e farklı bilgilendirmeler yapmaktadır. Bunun yanında amacın dışında çıkan kişisel veriler işlenmemektedir (Örn. pazarlama amacıyla hastaların aile fertlerine ilişkin bilgi toplanmamaktadır).

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Merkezimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmektedir. Böyle bir süre belirlenmişse Merkezimiz bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse Merkezimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Merkezimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Sonradan ihtiyaç doğabileceği ihtimali ile kişisel veri saklanmamaktadır.

 1. Veri Güvenliği

Merkezimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda gerekli denetimleri KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde iç denetim yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Merkezin iç işleyişi kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Merkezimiz, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlamak için alınan başlıca teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için yapılacak teknolojik yatırımlar bu yatırımların maliyetleri belirlenerek planlanmıştır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için uygun yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konularında bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Eğitimde, çalışanların öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacakları ve işleme amacı dışında kullanamayacakları ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği gibi konular anlatılmaktadır.
 • Merkez bünyesinde işlenen kişisel verilerin analizi ve KVKK’ya uyum için alınması gereken aksiyonlarla ilgili uluslararası bir danışmanlık şirketinden danışmanlık hizmeti alınarak iş birimlerinin erişimi olan kişisel veriler gözden geçirilmiş ve erişimin gereksiz göründüğü durumlara ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
 • Merkezimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilmiş, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler detaylı ve süreç bazlı bir kişisel veri envanterine yansıtılmıştır.
 • Söz konusu envanter çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için Merkez genelinde çalışmalar başlatılmış, Merkez belgeleri KVKK açısından incelenerek bu belgeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve eksik olan belgeler hazırlanmıştır.
 • Yukarıdaki tedbirlerin denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için Merkez içi politikalar hazırlanmıştır.
 • Süreç bazlı envanterde yer alan hukuki gerekliliklere uygun olarak Merkez içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Merkezimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler (Örn. hizmet alınan firmalar) ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Hastalarımızın kişisel verileri işlenmeden önce KVKK’ya uygun bir şekilde aydınlatılmaları ve açık rızalarının alınması sağlanmıştır.
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Yöntemi

Kişisel verileriniz tüp bebek merkezlerimiz, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, hasta görüşmeleri, SMS, Merkezimizin web sitesi ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi Merkezimiz veya Merkezimizin temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla, bazı durumlarda çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak toplanmaktadır. İletişim, hizmetlerimize ilişkin bilgi sunulması, soruların cevaplanması ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi amaçlarıyla Merkezimizin sosyal medya hesapları üzerinden kişisel veri işlenebilecek ve bu kapsamda sizinle iletişim kurulabilecektir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca, Egemen Koyuncu ait egemenkoyuncu.com internet sitesinde kullanılan çerezler (cookie) ile de kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Merkezimiz, KVKK’nın 10. maddesine ve Aydınlatma Tebliği hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişiler’i aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Merkezimiz, Egemen Koyuncu ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile İlgili Kişiler’in KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Merkezimiz, KVKK m.10’a uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi İlgili Kişi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, İlgili Kişi’nin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini İlgili Kişiler’e bildirmektedir.

Kişisel verilerin işlenme şartlarından bir diğeri ise İlgili Kişi’nin açık rızasıdır. Merkezimiz, açık rıza alınması gereken durumlarda İlgili Kişi’ye açık rızasını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklama fırsatı sunmaktadır.

Merkezimiz, kural olarak kişisel verilerin işlenmesi için İlgili Kişiler’in açık rızalarını yazılı olarak almaktadır. Ancak KVKK m. 5/2 veya m. 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin varlığı durumunda İlgili Kişiler’in açık rızası aranmamaktadır. Bu şartlar aşağıda detaylıca anlatılmaktadır.

 1. a) Kanunlarda öngörülmesi

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde kişisel veri, İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

(Örn. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan özlük dosyasının oluşturulması için çalışandan istenen belgeler)

 1. b) Fiili imkansızlık sebebiyle İlgili Kişi’nin açık rızasının alınamaması

Merkezimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının İlgili Kişi ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da İlgili Kişi’nin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması halinde kişisel veri İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

(Örn. Kaza geçiren çalışanın kan grubu bilgisinin işyeri hekimi ile paylaşılması)

 1. c) Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması

Kişisel verilerin Merkezimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda kişisel veri, İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

(Örn. Teslimat yapılması için gerçek kişinin adres bilgilerinin kaydedilmesi,)

 1. d) Merkezin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Kişisel verilerin işlenmesinin Veri Sorumlusu konumunda bulunan Merkezimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde kişisel veri, İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

(Örn: Maaş bordrosu düzenlemek amacıyla çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi)

 1. e) İlgili Kişi’nin kişisel verisini alenileştirmesi

Kişisel verilerin İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Merkezimiz tarafından İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

(Örn. Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için iletişim bilgisini ilan etmesi)

 1. f) Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde kişisel veri İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

(Örn. İspat niteliğini haiz kişisel verilerin – sözleşmenin, faturanın vb.- yasal zamanaşımı süresi boyunca saklanması ve gerekmesi halinde kullanılması)

 1. g) Merkezimizin meşru menfaati için kişisel veri işlemenin zorunlu olması

İlgili Kişi’nin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Merkezimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde İlgili Kişi’nin kişisel verileri işlenebilecektir.

(Örn. Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması amacıyla çalışan performansına ilişkin kişisel veri işlenmesi)

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Yöntemi

KVKK m. 6, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veri olarak düzenlemiş ve bu verilerin işlenmesini daha hassas bir korumaya tabi tutmuştur.

Merkezimiz, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişiler’i aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Egemen Koyuncu ve varsa temsilcisinin kimliğini, özel nitelikli kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen özel nitelikli kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, özel nitelikli kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile İlgili Kişiler’in KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Merkezimiz, KVKK m.10’a uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi İlgili Kişi gruplarının özel nitelikli kişisel verilerini işlediğini, İlgili Kişi’nin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini İlgili Kişiler’e bildirmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, KVKK’ya uygun tedbirler alınarak ve gerekli denetimler yapılarak/yaptırılarak işlenmektedir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından bir diğeri ise İlgili Kişi’nin açık rızasıdır. Merkezimiz, İlgili Kişiler’e açık rızasını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklama fırsatını sunmaktadır.

Merkezimiz, kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için İlgili Kişiler’in açık rızalarını yazılı olarak almaktadır.

Ancak KVKK m. 6/3 uyarınca, KVKK m. 5/2’de belirtilen şartlardan herhangi birinin varlığı durumunda İlgili Kişiler’in açık rızası aranmamaktadır. Bunun yanında KVKK m. 6/3, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceğini düzenlemektedir. Merkezimiz bu kapsamda bir tıbbi tedavi merkezi olduğu için tedavi süresince hastalarımızın tedavi için gerekli sağlıkla ilgili kişisel verilerini işlerken bu kişisel verilerin işlenmesi için her defasında ayrı açık rıza almamaktadır.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Merkezimiz, kişisel verileri; yürüttüğümüz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; merkezimiz ve merkezimizle iş ilişkisi içerisinde olan İlgili Kişiler’in hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Merkez’in ticaret ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; merkezimiz tarafından sunulan hizmetlerden İlgili Kişiler’i faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işlemektedir.

 • Şirket çalışanlarının işe alım ve işten çıkış süreçlerinin planlanması ve icrası, insan kaynakları ve özlük süreçlerinin yönetilmesi,
 • Alt işveren personel süreçlerinin planlanması ve icrası,Çağrı merkezi süreçlerinin planlanması ve gerekli organizasyonun gerçekleştirilmesi,
 • İletişim bilgilerinin planlanması ve icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlerimize ilişkin teklif sunulması, kampanya süreçleri, pazar araştırması faaliyetleri,
 • Hasta memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi,
 • Kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Faaliyetlerimizin, merkezimizin prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Merkezimizden aldığınız hizmetlerle ilgili olarak finansal süreçlerin, finansal araştırmaların ve risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; bu finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması, idari işlemlerin yürütülmesi
 • İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • Merkez içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,
 • Tedarikçi ve iş ortaklarımız ile yürütülen süreçlerin yönetimi,
 • Hastalarımız ve potansiyel hastalar ile iletişimin planlanması ve icrası,
 • Hasta kayıtlarının ve tıbbi tedavi planlarının yapılması ve icrası, bilgilendirme ve randevu organizasyonu,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tedavi süreçlerinin başlatılması ve yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Medikal verilerin ve hasta geçmişine ilişkin sağlık raporlarının talep üzerine ilgili taraflarla paylaşılması,
 • Sağlık Bakanlığı, Nüfus Müdürlüğü, SGK gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Yurtdışında bulunan Egemen Koyuncu merkezleri ile iletişimin sağlanması, gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, Merkezimizce yürütülen faaliyetlerin ve süreçlerin büyük bir bölümünün KVKK m. 5/2 ve m. 6/3 kapsamına girdiği ve dolayısıyla İlgili Kişiler’in açık rızasını gerektirmediği görülmektedir. Ancak yürütülen faaliyetlerin ya da süreçlerin bu kapsama girmemesi halinde İlgili Kişiler’in açık rızası alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; tıp merkezimizin sunduğu hizmetin ifası için işbirliği içinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla (teknik destek hizmeti sağlayan yazılım firmaları, ultrason cihazı hizmeti sunan firmanın yazılımı gibi tıbbi teşhis ve tanı hizmeti aldığımız firma vb.), Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta Merkezleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler ve/veya tıp merkezimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki Merkezler ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, Egemen Koyuncu’nin veri ekonomisinin gereği olarak bulut teknolojisini kullanması ve faaliyetlerine ilişkin teknik detaylar sebebiyle elde ettiği kişisel verilerin yurtdışına aktarımı söz konusudur.

Kişisel Verileriniz depolanıp muhafaza edilebilecek, tıbbi araştırmalar ve sebepler, finansal ve operasyonel süreçler ile pazarlama faaliyetleri gereği sınıflandırılabilecek, değişik periyotlarda güncellenebilecek ve mevzuatın elverdiği ölçüde, yasalar çerçevesinde ve gizlilik esasları kapsamında hizmetin gerektirdiği 3. Kişiler ve/veya tedarikçiler ve/veya hizmet sağlayıcıları ve/veya bağlı bulunduğumuz yerli ve yabancı hissedarlarımıza devredilebilecek, bağlı olduğumuz politikalar uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle bilgi aktarılabilecek, depolanabilecek, raporlamak suretiyle işlenebilecek elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlenebilecek, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Merkezimiz, KVKK m.5/2 ve m. 6/3’te yer alan şartların sağlanması halinde, KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın aktarabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Merkezimiz, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını İlgili Kişi’ye bildirmektedir. Aktarımda bulunulan kişiler, bu kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

AKTARIM YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR

TANIMI

VERİ AKTARIM AMACI

İş Ortağı

Merkezimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Merkezimizin hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etme amacıyla sınırlı olarak

Hasta

Merkezimizin tıbbi hizmet sunduğu kişileri tanımlamaktadır.

Hastalarımıza tedavi hizmeti sunma amacıyla sınırlı olarak

Tedarikçi

Merkezimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Merkezimizin emir ve talimatlarına uygun sözleşme temelli olarak Merkezimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

Merkezimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Merkezimizin tıbbi teşhis ve tedavi faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak (Örn. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi)

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Merkezimiz kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen sürelerle sınırlı olarak saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre belirtilmemişse kişisel veriler aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak belirlenen süre boyunca saklanmakta ve bu sürenin ardından imha edilmektedir:

 • İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,
 • İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,
 • İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,
 • İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
 • Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,
 • Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Merkezin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Merkezimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Merkezimizde kişisel veriler aşağıdaki tabloda gösterilen kategoriler altında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-posta sosyal medya hesabı gibi bilgiler

Hasta Bilgisi

Tedavi hizmetlerimiz çerçevesinde iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen sağlık bilgileri

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Çalışanların hukuki menfaatlerini korumak amacıyla İlgili Kişi’nin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Risk Yönetimi Bilgisi

Teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

Özlük Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Merkezimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

Çalışan Adayı Bilgisi

Merkezimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Merkezimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Merkezimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

Çalışanlara veya Merkezimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel verileriniz

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Merkezimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Merkezimizin kanuni yükümlülükleri ve Merkez politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVKK m. 6’da belirtilen veriler

Talep Şikayet Yönetimi Bilgisi

Merkezimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Olay Yönetim Bilgisi

Merkezimizin, çalışanlarının, hissedarlarının etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler

Görsel/İşitsel Veri

Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 1. İlgili Kişilerin Kategorizasyonu

Merkezimiz tarafından, aşağıda sıralanan İlgili Kişi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, Politika’nın uygulama kapsamı İlgili Kişiler ile sınırlıdır. Bu kişilere ilişkin açıklamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Merkezimiz tarafından İlgili Kişiler’in kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Merkezimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Hasta

Merkezimizden tedavi hizmeti alan gerçek kişiler

Potansiyel Hasta

Hizmetlerimizden yararlanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

Ziyaretçi

Merkezimizin sahip olduğu veya bir organizasyon gerçekleştirdiği fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Üçüncü Kişi

Merkezimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar) veya Politika kapsamında açıkça belirtilmese de Merkezimizin kişisel verilerini belirli bir amaçla işlemek durumunda olduğu tüm gerçek kişiler

Çalışan Adayı

Merkezimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Merkezimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Grup Merkezi Çalışanı

Merkezimizin yurtdışında bulunan grup Merkezlerinin temsilcileri ve çalışanları

Merkez Yetkilisi

Merkezimizin yönetim kurulu üyesi ve Merkezimizce yetkilendirilen diğer gerçek kişiler (Örn. imza yetkilileri)

İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları, Yetkilileri

Merkezimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi vb. ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

 1. Egemen Koyuncu Ofislerinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Merkezimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kameraları kullanılmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Merkezimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.

Merkezimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Merkezimizin, İlgili Kişi’nin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, suiistimalleri önlemek ve bu sayılanların meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Merkezimiz tarafından merkezlerimizin içerisinde güvenlik kameraları ile yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVKK’ya ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Merkezimiz, KVKK m. 4’e uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örn. tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Bu kapsamda yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili İlgili Kişiler bilgilendirilmektedir. Ancak Merkezimizin meşru menfaatinin mevcut olması sebebiyle açık rızaları alınmamaktadır.

Merkezimiz tarafından KVKK m. 12’ye uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 1. Egemen Koyuncu Ofislerinde Ziyaretçilerimize Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

Merkezimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve Politika’da belirtilen amaçlarla; bina ve merkezlerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın emredici hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi veya Merkez içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Egemen Koyuncu çalışanı erişilebilmektedir. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Merkez çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi
 2. a) Egemen Koyuncu’nin kişisel verileri silme, yok etme ve anonimleştirme yükümlülüğü

Türk Ceza Kanunu m. 138, KVKK m. 7 ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik m. 7 uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Merkezimizin kendi kararına istinaden veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Politika’da silme, yok etme ve anonim hale getirme kavramları, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan tanımlar çerçevesinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hazırlanmıştır.

Merkezimizin KVKK m. 5/2 uyarınca kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan hallerde İlgili Kişi’nin imha talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

 1. b) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi teknikleri
 • Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Egemen Koyuncu tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi teknikleri usul ve esasları aşağıda sayılmıştır:

– Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

– Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

– Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

– Karartma: Kişisel verilerin fiziksel olarak okunamayacak hale getirilmesidir.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında Egemen Koyuncu; KVKK, ikincil mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 • Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Merkezimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVKK m. 28 uyarınca; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tarz işlemeler KVKK kapsamı dışında olup bu kişisel veriler için İlgili Kişi’nin açık rızası aranmayacaktır.

Merkezimiz tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda listelenmektedir:

– Maskeleme

Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişiyi belirtemez hale getirilmesidir.
Örn. İlgili Kişi’nin kredi kartı numarasının bir kısmının yıldızlanması durumunda maskeleme söz konusudur.

– Toplulaştırma

Verilerin kümülatif hale getirilerek toplam değerlerin yansıtılmasını ifade eder.

Örn. Merkezte kadın çalışan sayısının %40 ve erkek çalışan sayısının %60 olarak ifade edilmesi.

– Veri Türetme

Mevcut detay verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir.

Örn. Doğum tarihi bilgisinin gün/ay/yıl detaylarının yerine kişinin direkt yaşının yazılması durumunda veri türetmek suretiyle anonimleştirme yapılmıştır.

– Veri Karma

Veri kümesi içinde değerlerin karıştırılarak toplam faydaya zarar vermeden kişilerin tespit edilebilirlik özelliğinin yok edilmesini ifade eder.

Örn. Yaş ortalaması alınmak istenen bir işyerinde, çalışanların yaşlarını gösteren değerlerin birbirleriyle değiştirilmesi durumunda veri karması yapılmıştır.

 1. İlgili Kişilerin Hakları

Merkezimiz KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak İlgili Kişi’nin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda İlgili Kişi’ye yol göstermektedir ve Merkezimiz, İlgili Kişiler’in haklarının değerlendirilmesi ve İlgili Kişiler’e gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 1. a) İlgili Kişiler’in Hakları

İlgili Kişiler aşağıda yer alan hakları haizdir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişiler KVKK m. 11’de yer alan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Merkezimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

1) egemenkoyuncu.com adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Egemen KoyuncuMahir İz Cad. No:31 Kat:2-3 Altunizade/İstanbul adresine şahsen iletilmesi.
2) egemenkoyuncu.com adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Egemen KoyuncuMahir İz Cad. No:31 Kat:2-3 Altunizade/İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.
3) egemenkoyuncu.com adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun info@egemenkoyuncu.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

Üçüncü kişilerin İlgili Kişiler adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. İlgili Kişi’nin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak İlgili Kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Merkezimiz tarafından KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu ücretin yatırılması usulü Başvuru Formu’nda belirtilecektir. Bu ücretin tarif edilen usule uygun olarak yatırılmaması halinde başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. b) İlgili Kişiler’in KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

İlgili Kişiler, KVKK m. 14 uyarınca başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Merkezimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 1. Egemen Koyuncu’nin Başvurulara Cevap Vermesi

İlgili Kişiler’in, talebini Merkezimize iletmesi durumunda Merkezimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır.

Merkezimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişi’den bilgi/doküman talep edebilir.

Merkezimiz, İlgili Kişi’nin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, İlgili Kişi’ye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusu, gerekçesi açıklanarak reddedilebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili Kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • İlgili Kişi’nin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
 • İlgili Kişi’nin orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
 1. Politikanın Diğer Şirket Belgeleri İle Olan İlişkisi

Politika, Merkezimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel nitelikteki düzenlemedir. Politika, Merkezimizin benzer amaçlarla oluşturduğu diğer politika, prosedür ve süreçlerle uyum içinde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Merkezimizin benzer amaçlarla hazırladığı başka politika ya da prosedür metinleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili konularda Politika hükümleri dikkate alınacaktır.

Egemen Koyuncu  
Mahir İz Cad. No:31 Kat:2-3 Altunizade/İstanbul
Ticaret Sicil No: 370646-0
https://egemenkoyuncu.com

EK – 1 Kısaltmalar

KISALTMALAR

 

Aydınlatma Tebliği

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usül ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Anayasa

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İlgili Kişi/İlgili Kişiler

Egemen Koyuncu ve/veya Egemen Koyuncu’nin bağlı Merkezleri/iştiraklerinin hastaları, ticari ilişki içinde bulunduğu çalışanları, hastaları, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, işbirliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

m.

Madde

Örn.

Örnek

Politika

Egemen Koyuncu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Merkez/Egemen Koyuncu

Egemen Koyuncu  

Türk Ceza Kanunu

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

EK – 2 Güncelleme Tablosu

Politika 1. (birinci) revizyonu ile yayındadır. Revizyon yürürlüğü durdurulan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik sebebi ile yapılmıştır.

Çerez (“Cookie”) Uyarı Metni

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet Sitemizde Kullanılan Başlıca Çerez Türleri

Oturum Çerezleri
(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İnternet Sitemizde Kullanılan Başlıca Çerezler

Teknik Çerezler
(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri
(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri
(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler
(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Chrome

https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Hotjar

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Livechat

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

Firefox

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR